Prihlášky na školenie sú uzatvorené.

Dátum konania - 01.júla 2020 - 09:00

KošiceNázov: „Povinnosti zamestnancov zariadení školského stravovania pri obnovení prevádzky v školských jedálňach v zmysle dodržiavania zásad systému HACCP – COVID 19“„

 • Lektori

  img01
 • MVDr. Viera Lešníková – RÚVZ Košice

Program:

 • 1. Dodržiavanie prísne hygienického spôsobu prípravy pokrmov v zmysle zásad HACCP v ŠJ, výdajných ŠJ ako aj pri podávaní suchej stravy v MŠ, ZŠ, SŠ a internátnych zariadeniach
 • 2. Minimalizovanie epidemiologického rizika pri výrobe jedál a nápojov(rozdiely v postupoch pri príprave pokrmov a nápojov v čase mimoriadnej situácie
 • 3. Aktuálne zmeny v spôsobe príjmu a preberania surovín – povinná dokumentácia
 • 4. Úprava povinností zamestnancov, ktorí zabezpečujú balenie a výdaj stravy
 • 5. Ako postupovať pri zabezpečení diétneho stravovania
 • 6. Organizácia režimu stravovania v zariadeniach školského stravovania – výpočet obrátkovosti stoličiek
 • 7. Frekvencia a spôsob sanitácie a dezinfekcie v prevádzke (druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov – dokumentácia a prevádzkový poriadok)
 • 8. Diskusia
 • 9. Záver
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a zaevidovaní. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: OÚ Komenského 52, Košice – zasadačka 1. poschodie
  08.30 - 09.00 - Prezentácia
  09.00 - 12.00 - Seminár
  VLOŽNÉ: 22€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady)