Prihlášky sa uzatvárajú 09.decembra 2019 o 12:00

Dátum konania - 10.decembra 2019 - 9:30

KošiceNázov: „Príprava pokrmov s priaznivou a zdravotne prospešnou participáciou potravín, vhodnou štruktúrou a optimálnym zastúpením živín v školskom stravovaní.„

 • Lektori

  img01
 • MUDr. Katarína Strmenská, MPH – RÚVZ Košice

Program:

 • 1. Odporúčaný pomer živín vo výžive detí a mládeže
 • 2. Správny pomer základných zložiek potravín - bielkovín, tukov, cukrov, minerálnych látok a vitamínov pri zostavovaní jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania a ich utilizácia v organizme
 • 3. Stravovanie detí a mládeže v súlade s realizáciou cieľov vyplývajúcich z Akčného plánu prevencie obezity na roky 2015-2025 v zariadeniach školského stravovania
 • 4. Zákon č.303/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 14.12.2019, na základe ktorého zariadenia spoločného stravovania budú povinné v písomnej forme uvádzať pôvod mäsa v pripravovanom pokrme
 • 5. Diskusia
 • 6. Záver
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a zaevidovaní. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: OÚ Komenského 52, Košice – veľká zasadačka
  09.00 - 09.30 - Prezentácia
  09.30 - 12.30 - Seminár
  VLOŽNÉ: 20€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady)

Záväzná objednávka(20€/osoba)

Počet účastníkov   Spôsob platby(PP/hotovosť)      Počet voľných miest


IČO                       DIČ(IČ DPH)


Názov organizácie


Názov organizácie 2


Ulica


Obec                      PSČ


Okres


Telefón                     Mobil


Email                      Kontaktná osoba


Číslo účtu-IBAN