Prihlášky na školenie sú uzatvorené.

Dátum konania - 15.júna 2018 - 9:30

KošiceNázov: „Dodržiavanie a aplikácia princípov aktuálnej legislatívy Ministerstva zdravotníctva SR v zariadeniach školského stravovania z pohľadu RÚVZ„

 • Lektori

  img01
 • MUDR. Katarína Strmenská, MPH

Program:

 • 1. Selekcia aktuálnej legislatívy Ministerstva zdravotníctva SR súvisiacej s výkonom činnosti vedúcej školskej jedálne a hlavnej kuchárky a jej realizácia v praxi
 • - aplikácia vyhlášky MZ SR č.125/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.533/2007Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania (zmrazovanie surovín v ŠJ)
 • - ktoré všeobecne záväzné právne predpisy a v akom rozsahu sa vzťahujú na činnosti vedúcej školskej jedálne a hlavnej kuchárky v zariadení školského stravovania - stručná rekapitulácia v oblasti hygieny
 • 2. Význam energetických a výživových faktorov, ich vzájomný pomer pri zostavovaní jedálnych lístkov
 • 3. Výživová hodnota podávaných pokrmov podľa odporúčaných výživových dávok, zostava jedál
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a uhradení vložného. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: SOŠ Ostrovského 1, Košice (aula školy)
  09.00 - 09.30 - Prezentácia
  09.30 - 10.30 - Teoretická prednáška 1. časť
  10.30 - 10.45 - Prestávka
  10.45 - 12.30 - Teoretická prednáška 2. časť
  VLOŽNÉ: 20€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady, výstupný materiál v elektronickej podobe, pitný režim)