Prihlášky na školenie sú uzatvorené.

Dátum konania - 27.augusta 2019 - 9:00

KošiceNázov: „Dodržiavanie hygienických požiadaviek na výrobu,prípravu a podávanie pokrmov a nápojov v zariadeniach školského stravovania od 1.9.2019 v zmysle novelizácie vyhlášky č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.„

 • Lektori

  img01
 • MUDr. Katarína Strmenská, MPH

Program:

 • 1. Zabezpečenosť zdravotnej neškodnosti vyrábaných pokrmov a nápojov v ZŠS v zmysle zásad správnej výrobnej praxe:
 •      a.) zabezpečenie podmienok tepelného spracovania pokrmov,
 •      b.) vylúčenie nežiadúcich vplyvov z technologického postupu pri príprave pokrmov a nápojov
 • 2. Výdaj pokrmov do prepravných nádob v zmysle novelizacie vyššie uvedenej vyhlášky.
 • 3. Suchá strava – dodržiavanie podmienok pri ich distribúcii od 1.9.2019.
 • 4. Skladovanie surovín a potravín v zmysle novelizácie legislatívy(povinná kalibrácia).
 • 5. Diskusia
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a zaevidovaní. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: OÚ Komenského 52, Košice – veľká zasadačka
  08.30 - 09.00 - Prezentácia
  09.00 - 12.30 - Seminár
  VLOŽNÉ: 15€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady)