Prihlášky sa uzatvárajú 15.apríla 2019 o 12:00

Dátum konania - 16.apríla 2019 - 09:00

KošiceNázov: „Povinnosti zriaďovateľov, riaditeľov ZŠ a MŠ, vedúcich školských jedálni v nových legislatívnych podmienkach súvisiacich s dotáciou na stravu vo vzťahu k Regionálnym úradom verejného zdravotnictva“

 • Lektori

  img01
 • MUDr. Katarína Strmenská, MPH, RÚVZ Košice

Program:

 • 1. Technická vybavenosť zariadení školského stravovania - požiadavky
 • 2. Dodržiavanie hygienických podmienok pri zvyšovaní kapacity v zariadeniach školského stravovania a určovania maximálneho počtu stravníkov
 • 3. Zabezpečenie stravy od 1.9.2019 v ZŠ, ktoré nemajú vlastne zariadenie školského stravovania prostredníctvom externých dodávateľov - aké podmienky je potrebné dodržať
 • 4. Podmienky distribúcie stravy pre MŠ a ZŠ zo zariadení školského stravovania, ktoré majú vydajné školské jedálne
 • 5. Odborná spôsobilosť zamestnancov pri výkone epidemiologicky záväznej činnosti v zariadeniach školského stravovania
 • 6. Diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania, možnosti a spôsoby zabezpečenia
 • 7. Povinná dokumentácia v zmysle platnej legislatívy, ktorá je požadovaná RUVZ
 • 8. Diskusia
 • Prihlášku budeme považovať za záväznú po jej odoslaní a uhradení vložného. Neúčasť na seminári je možné zrušiť najneskôr 24h pred uskutočnením odborného seminára.

  MIESTO KONANIA: SOŠ Ostrovského 1, Košice (aula)
  09:00 - 09:30 - Prezentácia
  09:30 - 10:45 - Teoretická prednáška 1. časť
  10:45 - 11:00 - Prestávka
  11:00 - 12:00 - Teoretická prednáška 2. časť
  VLOŽNÉ: 20€/osoba (vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, lektor, organizačné náklady, výstupný materiál v elektronickej podobe, pitný režim)

Záväzná objednávka(20€/osoba)

Počet účastníkov   Spôsob platby(PP/hotovosť)      Počet voľných miest


IČO                       DIČ(IČ DPH)


Názov organizácie


Názov organizácie 2


Ulica


Obec                      PSČ


Okres


Telefón                     Mobil


Email                      Kontaktná osoba


Číslo účtu-IBAN